🏳️ Drets de la pàgina 🏳️

La finalitat d’aquest lloc web és que cadascú pugui saber una mica més sobre el text teatral i el teatre. Aquest lloc web és per tots el públics, de petits fins a grans.

Us podem assegurar de que les imatges que em fet servir d’internet, per exemple: el vídeo del text teatral, em posat uns crèdits amb els autors de les imatges. Algunes de les imatges de la web han sigut fotografiades per nosaltres mateixos, aixi que en general no hi ha cap perill de plagi ni res semblant.